توضيحات پروژه

چیستی فیلم جامعه‌شناختی: تلاشی برای طرح مفهومی نو

بهرنگ صدیقی و شروین مقیمی

چکیده

فیلم جامعه‌شناختی فیلمی است که به ترویج تخیل جامعه‌‌شناختی کمک کند. این فیلم چه مختصاتی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است مهم‌ترین مؤلفه آن، یعنی تخیل جامعه‌شناختی تشریح شود. در این راه، پس از مرور رویکردهای متفاوت درخصوص این مفهوم، مختصات آن را با الهام از روش تحلیل تماتیک استخراج کرده‌ایم. در نهایت، برای تشریح کاربری این مفهوم در عرصه سینما، با تکیه به نمونه‌های انضمامی به تدقیق مرزهای آن با ژانرهای نزدیک و مرتبط با این مفهوم پرداخته‌ایم.

کلیدواژگان : فیلم جامعه‌شناختی، تخیل جامعه‌شناختی، جامعه‌شناسی مردم‌مدار، ترویج تخیل جامعه‌‌شناختی